Zapisy 2017/2018- zarządzenie w sprawie rekrutacji

 

Zarządzenie kierownika nr 1/2017 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

i klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego w systemie uzupełniającym obowiązujące
w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP
w Paryżu
 na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz.1943 z późn.zm)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. ( Dz.U. z 2014, poz. 454)

3. Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

4. Zarządzenie kierownika nr 1/2017 Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

 Zapisu dokonują osobiście rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku)
w terminie od 19 kwietnia do 10 czerwca 2017 r do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej w:

-sekretariacie szkoły, 11-15 rue Lamandé, 75017 Paryż wg załączonego terminarza zapisów (tabela poniżej) oraz w:

 - oddziale przy Parafii św. Genowefy (Exelmans) 18 rue Claude Lorrain,  zapisy
z upoważnienia kierownika szkoły koordynuje pani Małgorzata Wasik – terminarz zapisów  (tabela poniżej).

2. Zasady rekrutacji:

a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej przyjmuje się:

- dzieci 7 letnie (rocznik 2010), mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim systemie edukacji.

-dzieci 6 letnie (rocznik 2011 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie 01 stycznia-30 czerwca 2011), dzieci mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim systemie edukacji.

b) Przy zapisie dziecka konieczna jest obecność rodzica/opiekuna dziecka osobiście
w sekretariacie szkoły w terminach i godzinach dokonywania zapisów (patrz tabela poniżej)

c) Szkoła nie prowadzi rezerwacji zgłoszeń telefonicznie.

d) Szkoła nie prowadzi rekrutacji drogą elektroniczną ani korespondencyjną.

e) Szkoła nie udziela informacji indywidualnych o rekrutacji na Facebooku.

3. Wymagane dokumenty niezbędne przy zapisie:

a) kwestionariusz zapisu do wypełnienia na miejscu wraz z wymaganymi oświadczeniami.

b) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców)

c) numer PESEL dziecka

d) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu

e) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej o spełnianiu obowiązku szkolnego (we wrześniu 2017) Uwaga! Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej (école primaire), do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2017 r.

f) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)-kopia we wrześniu 2017. 

4.  Godziny i miejsce przyjęć do zapisu:
               (szkoła przy 11-15 rue Lamandé XVII dzielnica)

Terminarz zapisów

do klasy I Szkoły Podstawowej

szkoły uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018

(dzieci mówiących po polsku)

Zapisy odbywają się od 19 kwietnia do 10 czerwca 2017r.

w następujące dni: 

Środy

Godziny zapisu

Piątki

Godziny zapisu

Soboty

Godziny zapisu

19.04.17

 

 

 

od 12.30

do 17.30

21.04.17

 

 

od 15.00

do 18.00

22.04.17

 

 

od 9.30

do 17.30

26.04.17

28.04.17

29.04.17

03.05.17

05.05.17

06.05.17

17.05.17

19.05.17

20.05.17

24.05.17

26.05.17

27.05.17

31.05.17

02.06.17

03.06.17

07.06.17

09.06.17

10.06.17

 

Miejsce zapisu:

 pok.19 –sekretariat II piętro, 11-15 rue Lamandé,

75017 Paryż (metro La Fourche lub metro Rome)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminarz zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej  (oddział przy Parafii św. Genowefy) (przy 18 rue C. Lorrain XVI dzielnica –metro Exelmans)

szkoły uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018 (dzieci mówiących po polsku)

Zapisy odbywają się w:

W niedzielę 23 kwietnia od godz. 10.00 - 13.00 

W środy 19 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja, 17 maja, 24 maja
od godz. 9.00-12.00

W soboty 22 kwietnia, 29 kwietnia, 6 maja, 20 maja, 27 maja
od godz. 12.00-13.00

Miejsce zapisu i osoba odpowiedzialna za przyjęcie dokumentów: Parafia św. Genowefy,
18 rue Claude Lorrain, 75016 Paryż, metro Exelmans. Pani Małgorzata WASIK

Przy zapisach na Lamandé ( 75017):

a) formularze zapisu znajdują się  przy stanowisku w budynku na przeciwko wejścia do szkoły z napisem ZAPISY. Tam należy wypełnić w całości formularz przed przyjściem do sekretariatu.

b) do sekretariatu każdy wchodzi pojedynczo, osobiście z wypełnionym we wszystkich punktach formularzem zapisu oraz wymaganymi dokumentami.

5. W przypadku braku niektórych dokumentów rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są je dostarczyć do sekretariatu  przed zakończeniem rekrutacji tj. do 10 czerwca b.r.

 

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły.

7. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka mogą uzyskać informacje
w sekretariacie szkoły do 30 czerwca b.r.  telefonicznie lub na miejscu.

8. Lista przydzielenia dziecka do poszczególnej klasy będzie wywieszona na tablicy na dziedzińcu szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu.

9. W przypadku zwolnienia się miejsca dla dziecka oczekującego na przyjęcie na dany dzień sekretariat poinformuje rodziców telefonicznie o możliwości zapisu.

10. Rekrutacja dotyczy tylko dzieci do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Do klas programowo wyższych rodzic może złożyć podanie do kierownika z prośbą o przyjęcie dziecka do szkoły. W przypadku zwolnienia się miejsca  rodzic zostanie zaproszony do sekretariatu telefonicznie celem dopełnienia wszelkich formalności związanych z zapisem  pod koniec sierpnia 2017r.

 

11. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole przy Lamandé (XVII dzielnica) zajęcia dla klas pierwszych szkoły podstawowej przewidywane są w:

 

środy od godz. 9.25  do godz. 12.40  dotyczy tych dzieci, które mają środy rano wolne

w szkole francuskiej)

środy od godz. 12.50 do godz. 16.05

piątki od godz. 16.15 do godz. 19.30

soboty od godz. 8.00 do godz. 11.15

soboty od godz. 11. 30  do godz. 14.45

 

W oddziale przy parafii św. Genowefy ( Exelmans) w:

 

środy od godz. 12.30 do godz. 15.45

środy od godz. 15.50 do godz. 19.05

soboty od godz. 8.15 do godz. 11.35

 

12. Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z wymogami formalnymi zapisu do klasy I szkoły podstawowej, wykaz niezbędnych dokumentów jak i godzinach przyjęć interesantów do zapisu zostaje podana do publicznej wiadomości:

-w gablocie zewnętrznej szkoły

-tablicy wewnętrznej szkoły

-stronie internetowej szkoły www.paryz.orpeg.pl w zakładce ZAPISY DO SZKOŁY

-portalu społecznościowym Facebook